ZZP-lidmaatschap

Het NVE-logo is beschikbaar voor leden die vallen onder het ZZP-lidmaatschap.

Individuele leden mogen ook het logo van de NVE plaatsen met een zogenaamd ZZP-lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen dient na aanmelding een afschrift van de Kamer van Koophandel te worden overlegd. Dit kan worden gestuurd naar het secretariaat van de NVE. Daarna wordt door de NVE een licentieovereenkomst aangeboden. Het logo van een ZZP-lid zal niet geplaatst worden op deze NVE-site.

ZZP-leden zullen wel in een aparte lijst genoemd worden. Het tarief is gelijk aan dat van het individuele lidmaatschap. De jaarlijkse contributie voor een ZZP NVE-lidmaatschap bedraagt € 100,00 per jaar (vastgesteld in december 2013). Na aanmelding is het ZZP-lid per direct NVE-lid tot het eind van het kalenderjaar. Er wordt daarna niet gerekend in gedeelten van een jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend voor één jaar verlengd. Het bedrag voor contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar door schriftelijk bericht aan de secretaris vóór de eerste december van dat jaar. Het lid dient dit schriftelijk (of per mail) te doen. Na afmelding zal het betreffende lid een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.

U ontvangt zo spoedig mogelijk na registratie, en nadat de NVE uw afschrift van de Kamer van Koophandel van u heeft ontvangen, het logo van de NVE voor uw eigen site. U ontvangt naast kortingen op (NVE-) activiteiten ook ieder kwartaal het tijdschrift EXAMENS.

Heeft u nog vragen over het ZZP-lidmaatschap? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Schrijf je via onderstaand formulier in voor een ZZP-lidmaatschap:

    Gegevens: