Inhoud tracks

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de inhoud van de verschillende workshoprondes.

 

EXAMENCOMMISSIE track

 

Ronde 1

ArtEZ University of the Arts, Ton Lamers – workshop

Nadere juridisering van onderwijs en toetsing
In deze workshop wordt de juridische positie van de examencommissie en de examinatoren in het hoger onderwijs nader onder de loep genomen, kansen en knelpunten benoemd alsmede een beschouwing gegeven van de zich ontwikkelende rechtspraak rondom de positie van de Examencommissie in de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

 

Ronde 2

Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Anita van Beek – workshop

Examineren is een feestje!

U gaat zelf aan de slag met een greep uit de vernieuwde examinatortraining van het Consortium Beroepsonderwijs. Nieuwe wet- en regelgeving is een belangrijk onderwerp, de VROEG-WACKER methodiek, maar ook: hoe houd ik een goed examengesprek…

 

Ronde 3

Henk van Berkel – presentatie

Leren van beroepszaken

Het onderzoek naar de kwaliteit van toetsen kan bogen op een lange traditie, beginnend bij de introductie van de intelligentietest door Binet. Maar er is ook een andere invalshoek tot de kwaliteit, die wellicht belangrijker is, namelijk de juridische. Studenten hebben het recht in beroep te gaan tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren. Dat betekent dat juristen zich moeten buigen over de houdbaarheid van de beslissing. In de presentatie wordt ingegaan op de implicaties van de uitspraken voor examencommissies.

 

Ronde 4

Teelen Kennismanagement & Maastricht University, Marnie Wouters & Elissaveta Radulova – presentatie

Verdere versterking van examencommissies – een praktijkvoorbeeld

Tijdens het congres delen vertegenwoordigers van Maastricht University en Teelen Kennismanagement hoe zij intern draagvlak hebben gecreëerd rondom de ontwikkeling van een professionaliseringstraject, wat de kritische factoren voor succes waren, hoe het traject is vormgegeven en wat de resultaten van het traject waren. Ook staan ze stil bij wat ze anders zouden doen op basis van wat ze nu weten.

 


MASTER track

 

Ronde 1

Bureau ICE, Eniko Bezdan & Anne Abeling – presentatie
Kwaliteitsborging van het onderdeel Spreekvaardigheid A2 in het Inburgeringsexamen

De kwaliteitsborging van het examen Spreekvaardigheid A2 stoelt op inhoudelijke en psychometrische monitoring van de items, de samenstelling van het examen en beoordelaarskwaliteit. In dit hoorcollege wordt ingegaan op de ontwikkeling van de items en opbouw van het examen. Er zal ook worden ingegaan op de wisselwerking tussen inhoud en psychometrie en worden de analyses van beoordelaarskwaliteit op individueel en groepsniveau besproken. Bij de analyses van beoordelaarskwaliteit wordt de relatieve mildheid en strengheid van de beoordelaars als uitganspunt genomen en wordt deze uitgedrukt in een percentage overeenkomst en Euclidische afstand ten opzichte van andere beoordelaars. Uitkomsten van de analyse dienen als input bij (opfris)trainingen van beoordelaars waarbij beoordelaars inzicht krijgen in hun beoordelaarsgedrag ten opzichte van anderen.

 

Ronde 2

Cito BV, Marlies van Beek – workshop
Kalibreren van eindwerkstukken in het HO

Intervisie draagt bij aan verdere professionalisering van examinatoren. Een vorm van intervisie is een kalibreersessie voor het beoordelen van eindwerkstukken of scripties. Het doel van zo’n sessie is om de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten. In deze workshop laat Marlies van Beek, trainer/adviseur bij Cito, zien wat een kalibreersessie inhoudt.

Een kalibreersessie draait om verschillende vragen. Wat betekent het beoordelingscriterium precies? Wanneer is het oordeel (on)voldoende bij dit criterium? Welke toelichting hoort er eventueel bij het beoordelingscriterium? Van Beek laat met een oefening zien hoe je in een kalibreersessie e antwoord kunt krijgen op deze vragen.

 

Ronde 3

Vrije Universiteit Amsterdam, Daniël Drittij & Silvester Draaijer – presentatie
Betrouwbaarheidsmaat voor criterion referenced tests

In het hoger onderwijs zijn de meest gebruikte maten om de betrouwbaarheid van een toets te schatten Crobach’s α of K-R20. De waarde van deze schatters hangt af van het aantal items (vragen) in de toets, de gemiddelde covariantie tussen de items en de spreiding van de somscore. Net als Crobach’s α of K-R20 gaan ook andere betrouwbaarheidsmaten veelal uit van variantiebepaling op basis van de gemiddelde score.
We bespreken in de presentatie de principes van het bepalen van Livingston’s kappa die minstens zo eenvoudig is te bepalen als Cronbach’s α. Dat doen we vooral op een visuele manier. Daarna laten we zien met een aantal simulaties van toetsen met dichotome en polytome scoring hoe de waarden van Cronbach’s α en Livingston’s kappa met elkaar samenhangen. Livingston’s kappa kan een aantrekkelijk alternatief vormen voor Cronbach’s α.

 

Ronde 4

Cito BV, Michiel Waltman & Anne Hemker – presentatie
Cognitieve processen bij examenkandidaten nader onderzocht: de meerwaarde voor toetsconstructie

In de presentatie worden de belangrijkste resultaten uit een onderzoek gepresenteerd die relevant zijn voor de constructie van examens: de onderscheiden beheersingsniveaus en achterliggende uitdagingen voor leerlingen. Deze inzichten kunnen helpen specifieke toetsvragen te construeren en de mate van overeenstemming tussen beoordelaars te vergroten. Bij formatieve toetsing zijn de inzichten te gebruiken voor gerichte feedback op de prestaties van leerlingen. Deze presentatie is interessant voor iedereen uit het onderwijs die leerlingen leert om abstracte begrippen in nieuwe situaties te gebruiken en dit wil toetsen.

 


DIGITALE track

 

Ronde 1

CBR, Harold Bekhuis & Elleke Hoogakker van Rijsewijk – presentatie
Een toegankelijk examen voor een breed publiek

De divisie Theorie stelt hoge eisen aan de kwaliteit tegenover een zo laag mogelijk tarief. Dit wordt onder andere gerealiseerd doordat kandidaten de examenzaal in- en uitlopen en niet meer hoeven te wachten tot de hele groep klaar is. Voor invoering van iTEC leek dit ondenkbaar.
Naast de inhoud van het examen zijn ook praktische zaken belangrijk. Met oog op de klanttevredenheid moeten bijvoorbeeld examencentra voor iedereen goed bereikbaar zijn. Tijdens de presentatie zal ook worden gedeeld hoe effectieve communicatie heeft geleid tot een reductie van het aantal klachten. Eenieder die geïnteresseerd is in het examineren op grote schaal of meer wil weten over bovenstaande onderwerpen is van harte welkom.

 

Ronde 2

eX:plain, Sebastiaan de Klerk & Kees Boonman – presentatie
Een applicatie voor Data Forensics

We bespreken en bediscussiëren meerdere statistische indices voor het detecteren van potentiële fraude voor zowel individuele- als groepsfraude. De indices worden berekend door onze Data Forensics tool (DFT), en deze zal ook gepresenteerd worden. De DFT is een web-based ICT applicatie die gebruikt kan worden om de responsdata van kandidaten te analyseren. In het eerste deel van de presentatie zullen we dieper ingaan op de geïncorporeerde indices en zullen we een demonstratie geven van de DFT. Op individueel niveau kijken we vooral naar zogeheten Guttman fouten en responsietijden, terwijl we op groepsniveau vooral letten op de overeenstemming tussen (groepen) kandidaten. In het tweede deel van de presentatie zullen we met de groep interactief bezig gaan met het bedenken van nieuwe indices en de benodigde data om deze indices te kunnen berekenen.

 

Ronde 3

As-a-queue, Karin Vink – workshop
Wat is de meerwaarde van Digitaal toetsen?

Het veranderende onderwijs naar flexibel en gepersonaliseerd onderwijs vraagt om meer meetmomenten om voortgang te monitoren en sturing te geven aan de ontwikkeling van studenten. Het meten gebeurt veelal door toetsing. Wil jij meer weten hoe digitaal toetsen jou kan helpen bij meer toetsen met minder inspanning? Dan is deze workshop een mooie gelegenheid.

 

Ronde 4

Universiteit Twente, Bernard Veldkamp – workshop
Formatief evalueren in de klas

Formatief evalueren is een cyclisch proces van feed-up, feedback en feedforward. Dit proces heeft als doel het leren door leerlingen te bevorderen en/of onderwijsactiviteiten aan te passen. In opdracht van het ministerie van OCW is een marktonderzoek naar formatief evalueren in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Tijdens de workshop gaan we in gesprek met de deelnemers over wat de resultaten van dit onderzoek betekenen voor ons als toetsexperts. Wat hebben scholen nodig, wat kunnen wij leveren? Tot slot wordt een inkijkje geven in het meest recente onderzoek over hoe formatief evalueren met behulp van digitale leermiddelen optimaal gepersonaliseerd kan worden.

 


MAATSCHAPPELIJKE track

 

Ronde 1

RCEC, Arnold Brouwer – presentatie
RCEC beoordelingssysteem – een update

RCEC werkt als validerende instelling aan het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examenproducten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het RCEC beoordelingssysteem (Sanders et al., 2016) welke bestaat uit een zestal kwaliteitscriteria. Tijdens de presentatie zal RCEC een update geven van de inhoud en de functie van het beoordelingssysteem zelf. Vervolgens wordt aan de hand van een praktijkcase ingegaan op de beoordelingsprocedure en de reikwijdte van het systeem. Tot slot wordt uiteengezet hoe RCEC is georganiseerd en hoe u als examenontwikkelaar in aanmerking kunt komen voor het RCEC keurmerk van kwalitatieve examenproducten.

 

Ronde 2

Hogeschool van Amsterdam, Veronica Bruijns – workshop
Studenten betrekken bij summatieve toetsing

Onderwijsinstellingen willen graag dat studenten een actieve leerhouding aannemen. Een uitgelezen manier om studenten te activeren is ze een rol te geven bij de summatieve toetsing. De toetsing is een goed aangrijpingspunt omdat het voor studenten een essentieel onderdeel is van het onderwijs. Zeker zolang het verkrijgen van studiepunten in het hoger onderwijs gekoppeld is aan een voldoende voor de summatieve toets. In deze workshop krijgen de deelnemers een actueel overzicht uit de wetenschappelijke literatuur van de mogelijkheden en bespreken ze met elkaar wat ze in hun eigen praktijk kunnen toepassen.

 

Ronde 3

CINOP & Narratio Advies, Tineke Sessink & Tijs Pijls – workshop
Leerwegonafhankelijk Beoordelen 3.0

In de workshop analyseren we enkele valkuilen en leggen we drie concreet uitgewerkte oplossingsrichtingen aan de deelnemers voor:
1) een model voor de geschiktheid van toetsvormen op basis van ‘vormonafhankelijkheid’, ‘efficiency voor de student’ en een op deeltijd afgestemd gebruik van de piramide van Miller;
2) integreren van flexibiliteit als een van de kwaliteitsdoelen binnen de PDCA-cyclus van de examencommissie;3) beoordelen van de kwaliteit van afzonderlijke toetsarrangementen door toetsing te benaderen als onderzoek, conform WHW 7.10 lid 1.

 

Ronde 4

Expertisecentrum Handicap + Studie, Marjolein Büscher-Touwen – workshop
Toetsing en examinering voor studenten met een functiebeperking: wat zijn de mogelijkheden?

Studenten met een functiebeperking (studenten+) ervaren diverse studiebelemmeringen. Zo ook bij toetsing en examinering. Hoe kun je hier als professional in het onderwijs mee omgaan? Wat zijn mogelijkheden, maar ook waar liggen grenzen voor de instelling of voor jou als professional? Hoe kan de toegankelijkheid van toetsten gemonitord worden? Tijdens de bijeenkomst gaan we op een interactieve manier aan de slag met deze vragen en is voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

 

Hier kun je je inschrijven voor het Examencongres.